Stosowanie kanakinumabu w cyklicznym zespole stosującym Cryopyrin ad

Kluczową patogenną rolę interleukiny-1 w CAPS wykazano przez uzyskanie kompletnych odpowiedzi po leczeniu rekombinowanym antagonistą receptora interleukiny-1, anakinra.7-10 Canakinumab (ACZ885, Novartis Pharma) jest w pełni ludzkim przeciwciałem monoklonalnym anty-interleukina-1., które selektywnie blokuje interleukinę-1. i nie wykazuje reaktywności krzyżowej z innymi charakterystycznymi członkami rodziny interleukiny-1, w tym interleukiną-1. i interleukiną-1Ra.11 A Przeprowadzono wstępne otwarte badanie kanakinumabu u pacjentów z CAPS. 12-14 Opisujemy tutaj odpowiedź na leczenie kanakinumabem u pacjentów z CAPS w wieloośrodkowym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym.
Metody
Ustalanie dawki
Wybraliśmy podskórną dawkę 150 mg kanakinumabu (lub 2 mg na kilogram masy ciała dla pacjentów ważących 40 kg [88 funtów] lub mniej) co 8 tygodni na podstawie modelu farmakokinetycznego i farmakodynamicznego wykazującego przewidywany wskaźnik nawrotu wynoszący 3 % po pierwszej dawce, a następnie 1% .15 (Dodatkowe szczegóły można znaleźć w Dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.)
Projekt badania
Badanie, które zostało zatwierdzone przez niezależną komisję etyczną w każdym centrum uczestniczącym, składało się z trzech części (ryc. w dodatkowym dodatku). Część była okresem leczenia otwartego, w którym podawano pojedynczą dawkę kanakinumabu; odpowiedź została oceniona w ciągu kolejnych 8 tygodni. Część 2 to okres wycofania z podwójnie ślepej próby, w którym pacjenci, którzy otrzymali całkowitą odpowiedź w części 1, zostali losowo przydzieleni do przyjmowania kanakinumabu lub placebo co 8 tygodni przez okres do 24 tygodni. Pod koniec drugiej części lub w momencie nawrotu choroby, w zależności od tego, która z tych dat była wcześniejsza, pacjenci natychmiast weszli do części 3 badania otwartej próby, w której otrzymywali kanakinumab co 8 tygodni przez co najmniej 16 tygodni, przez całkowity czas trwania badania. 48 tygodni.
Wszyscy pacjenci zgłaszający się do badania lub ich rodzice wyrazili pisemną, świadomą zgodę. Sponsor (Novartis Pharma) sfinansował badanie i zgromadził dane. Badacze mieli nieograniczony dostęp do danych i analiz. Wszyscy autorzy gwarantują kompletność i dokładność prezentowanych danych i analiz. Decyzję o przesłaniu rękopisu do publikacji podjęli autorzy akademiccy i lider komunikacji klinicznej w Novartis Pharma. Dwóch autorów akademickich napisało pierwszy szkic manuskryptu; wszyscy autorzy zatwierdzili ostateczny projekt.
Pacjenci
Pacjenci, którzy mieli CAPS związany z mutacją NLRP3 i wymagali leczenia, kwalifikowali się do rejestracji, jeśli byli w wieku od 4 do 75 lat i ważyli co najmniej 15 kg (33 funty), ale mniej niż 100 kg (220 funtów). Pacjenci, którzy wcześniej otrzymywali leczenie anakinrą, rylonaceptem lub kanakinumabem, byli uprawnieni do udziału natychmiast po zaprzestaniu leczenia i nawrotu choroby. Podawanie innych badanych środków biologicznych było niedozwolone w ciągu 8 tygodni przed wizytą wyjściową (szczegółowe informacje zawiera Dodatek Uzupełniający).
Oceny aktywności choroby
Podczas przesiewowych i miesięcznych wizyt kontrolnych lekarze oceniali globalną aktywność choroby i każdy z następujących symptomów: wysypka pokrzywki, bóle stawów, bóle mięśni, bóle głowy lub migreny, zapalenie spojówek, zmęczenie lub złe samopoczucie oraz inne objawy związane lub niezwiązane z CAPS
[więcej w: oeparol hydrosense, almed jarosław, almed łódź ]

Powiązane tematy z artykułem: almed jarosław almed łódź oeparol hydrosense