Leczenie HCV ABT-450 / r-OmBasaswir i Dasabuvir za pomoca rybawiryny AD 9

Zdarzenia były łagodne u większości pacjentów. Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi były zmęczenie (u 34,7% pacjentów w grupie A i 28,5% w grupie B) oraz ból głowy (u 33,0% pacjentów w grupie A i 26,6% w grupie B); częstość tych zdarzeń nie różniła się istotnie pomiędzy badanymi grupami (P> 0,05 dla obu porównań). Wśród zdarzeń niepożądanych, które wystąpiły u więcej niż 10% pacjentów w każdej grupie, pięć wystąpiło u istotnie większej liczby pacjentów w grupie A niż w grupie B: nudności (23,7% vs. 13,3%), świąd (16,9% w porównaniu z 3,8%), bezsenność (14,0% vs 7,6%), biegunka (13,7% vs. 7,0%) i astenia (12,1% vs. 3,8%) (P <0,05 dla każdego porównania). Przerwanie leczenia z powodu zdarzenia niepożądanego wystąpiło u 0,6% pacjentów w każdej grupie (3 pacjentów w grupie A i w grupie B). Spośród 3 pacjentów z grupy A, którzy przerwali leczenie z powodu zdarzenia niepożądanego, 2 nie otrzymało trwałej odpo wiedzi wirusologicznej po 12. tygodniu leczenia, a 1, pacjent, który przerwał stosowanie badanego leku w 11. tygodniu, miał utrzymującą się odpowiedź wirusologiczną na 12 tydzień po leczeniu. Ciężkie działania niepożądane wystąpiły u 10 pacjentów w grupie A (2,1%) (tabela 2 i tabela S6 w dodatkowym dodatku). Żaden pacjent w grupie B nie miał poważnego zdarzenia niepożądanego podczas okresu podwójnie ślepej próby.
Klinicznie istotne anomalie chemiczne i hematologiczne stopnia 3. i 4., które wystąpiły podczas okresu podwójnie ślepej próby, przedstawiono w Tabeli 2. Najczęstszą nieprawidłowością chemiczną stopnia 3 lub 4 w grupie A był podwyższony poziom bilirubiny 3 stopnia (w 13 469 pacjentów [2,8%]); żaden pacjent nie uzyskał stopnia 4. Wzrost stężenia bilirubiny dotyczył głównie bilirubiny pośredniej. U 9 z tych 13 pacjentów podwyższenie obserwowano podczas jednej wizyty. Łącznie 2 z tych 13 pacjentów miało klinicznie roz poznaną żółtaczkę. Wszystkie podwyższone poziomy bilirubiny poprawiły się lub ustąpiły bez przerwania badanego leku.
W grupie A u 4 z 469 pacjentów (0,9%) stwierdzono podwyższony poziom aminotransferazy alaninowej w stopniu 3 lub 4. U tych 4 pacjentów poziom aminotransferazy alaninowej uległ zmniejszeniu w trakcie trwającego leczenia i był w zakresie normy lub w stopniu pierwsza wizyta po leczeniu. U jednego z tych 4 pacjentów stwierdzono podwyższony poziom drugiego stopnia stężenia bilirubiny całkowitej (głównie bilirubiny pośredniej), który zmniejszył się do wartości prawidłowych podczas pierwszej wizyty po leczeniu. Wszyscy pacjenci mieli utrzymującą się odpowiedź wirusologiczną w 12. tygodniu po leczeniu.
Stopień obniżenia poziomu hemoglobiny (w zakresie od dolnej granicy normalnego zakresu do 10,0 g na decylitr) wystąpił u 47,5% pacjentów w grupie A i 2,5% w grupie B. Obniżki stopnia 2 (<10,0 do 8,0 g na decylitr) wystąpił o u 5,8% pacjentów w grupie A iu żadnego pacjenta w grupie B. [podobne: plastry olfen, maxi krzem opinie, psychiatra poznań ]

Powiązane tematy z artykułem: maxi krzem opinie plastry olfen zespół pustego siodła