Faza 3 Badanie Sebelipazy Alfa w niedoborze lipazy kwasu liposomalnego cd 6

Profil bezpieczeństwa w okresie otwartej próby był zgodny z profilem w fazie podwójnie ślepej, a badacz nie uznał żadnych poważnych zdarzeń niepożądanych za związane z badanym lekiem. Dyskusja
Niedobór lipazy liposomalnej jest nierozpoznaną genetyczną przyczyną marskości i ciężkiej dyslipidemii, które mogą, według doniesień, powodować miażdżycowe choroby sercowo-naczyniowe we wczesnym okresie życia. 35,12-15 Chociaż statyny i inne leki obniżające poziom lipidów mogą obniżać poziom cholesterolu LDL, poziomy pozostają wysokie i obserwuje się dalszy postęp w kierunku marskości. 3,5 W obecnym badaniu, zwłóknienie i marskość były obserwowane u pacjentów we wczesnym wieku z znacznie większą częstością niż obserwowano u pacjentów z innymi przewlekłymi niecholestycznymi chorobami wątroby. Na przykład, w badaniu obejmującym 67 dzieci z udowodnioną biopsją niealkoholową stłuszczeniem wątroby, klinicznie istotne zwłóknienie stwierdzono tylko u 15% pacjentów i marskość nie była obserwowana u żadnego pacjenta.16 Podobnie jak w przypadku innych przewlekłych chorób wątroby, progresja zwłóknienia jest prawdopodobnie związana z utrzymywaniem się szkodliwego czynnika, ponieważ obecne terapie dla niedoboru lipazy lizosomalnej nie wydają się zmniejszać nieprawidłowego poziomu lipidów lizosomalnych w wątrobie w sposób istotny. [33] Charakterystyka wyjściowa, w tym nadciśnienie wrotne, hiperbilirubinemia małopłytkowość, zaburzona koagulacja, powiększenie śledziony i niski wzrost świadczą o postępie w zaawansowanej chorobie wątroby.
Terapie zastępujące enzymy znacząco zmieniły perspektywy dla pacjentów z zaburzeniami spichrzania lizosomalnego. 19 Wyniki naszego badania wykazały skuteczność i bezpieczeństwo enzymatycznej terapii zastępczej sebelipazą alfa u dzieci i dorosłych z niedoborem lipazy lizosomalnej. Istotnie większe postępy w porównaniu z placebo obserwowano w pierwotnym punkcie końcowym i sześciu kolejnych punktach końcowej skuteczności drugorzędowej. Znaczące zmniejszenie zawartości tłuszczu w wątrobie, oceniane za pomocą echa MRI z gradientem echa, było zgodne z mechanizmem działania sebelipazy alfa w zmniejszaniu nagromadzonego lipidu w tkance. Poprawa ortogonalnej miary zawartości tłuszczu wątrobowego, stłuszczenia mikropęcherzykowego ocenianego za pomocą morfometrii, nie była znacząca, prawdopodobnie ze względu na mały rozmiar próbki. Średnia wyjściowa zawartość tłuszczu w wątrobie wynosząca 8,7% w grupie sebelipazy alfa i 8,2% w grupie placebo, oceniona za pomocą echa echa z gradientem wielu ech, była stosunkowo niska w porównaniu z wartościami opisanymi u pacjentów z niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby lub niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby. Biorąc pod uwagę znaczne różnice w składzie i subkomórkowej lokalizacji lipidów między niedoborem lipazy lizosomalnej a niealkoholową stłuszczeniem wątroby lub niealkoholowym stłuszczeniem wątroby, wartości bezwzględne dla tych pacjentów nie mogą być w istotny sposób porównane.20,21
Sebelipaza alfa była związana ze znacznym obniżeniem poziomu cholesterolu LDL, ze spadkiem od wartości wyjściowej o 28,4 punktów procentowych do 20 tygodnia, w porównaniu ze spadkiem o 6,2 punktów procentowych w grupie placebo. Obniżkom tym towarzyszyło znaczące obniżenie poziomu triglicerydów i wzrost poziomu cholesterolu HDL
[więcej w: dyżury aptek zgierz, plastry olfen, natalia moszyńska instagram ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek zgierz natalia moszyńska instagram plastry olfen